Odrzucenie spadku jest możliwe przez spadkobiercę. Dziedziczenie majątku nie jest obligatoryjne. Spadkobierca najczęściej rezygnuje z dziedziczenia z powodu długów ciążących na zmarłym. W takim przypadku spadkobierca zostaje zwolniony ze spłaty nie swoich zobowiązań, co również wiąże się z tym, że nie przejmuje on aktywów po zmarłym.

Gdzie można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

  • w sądzie rejonowym – właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby składającej oświadczenie
  • u notariusza
  • w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Kiedy można odwołać oświadczenie o przyjęciu spadku?

Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w artykule 1018 § 1. Artykuł ten określa, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być nieważne w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich mamy do czynienia, gdy oświadczenie zostanie złożone

Czy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się osobiście?

Takie oświadczenie spadkobierca składa osobiście, może to zrobić również przez pełnomocnika jednak po uprzednim udzieleniu na piśmie stosownego pełnomocnictwa.

Czy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można odwołać?

Według artykułu 1018 § 2 spadkobierca nie może odwołać oświadczenia o odrzucenie spadku.

Jakie są skutki odrzucenia spadku?

W przypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercę, artykuł 1020 kodeksu cywilnego wprowadza fikcję prawną. Według tego artykułu spadkobiercę traktuje się jakby nie dożył do chwili otwarcia spadku.

Czy odrzucając spadek odpowiada się za długi zmarłego?

Spadkobierca, który odrzucił spadek nie odpowiada również za długi spadkodawcy.

W jakim okresie można odrzucić spadek?

Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Jest to termin ustawowy, który nie ulega przedłużeniu.

W przypadku spadkobiercy ustawowego za dzień, od którego biegnie termin uznaje się dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Natomiast w przypadku spadkobiercy testamentowego jest to dzień, w którym dowiedział się, że powołano go do spadku w testamencie zmarłego.

Czy odrzucając spadek mamy prawo do zachowku?

Odrzucając spadek pozbawiamy się również prawa do zachowku.

Czy osoba niepełnoletnia może odrzucić spadek?

W przypadku małoletnich oświadczenie składa jego przedstawiciel ustawowy. Najczęściej jest nim rodzic. Tak złożone oświadczenie przekracza jednak zwykły zarząd i potrzebna jest zgoda sądu. W przypadku braku zgody sądu oświadczenie jest nieważne.

 

 

Powiązane artykuły

Indywidualna bezpłatna konsultacja