RODO

Szanowni Klienci,
Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Doradztwo Prawne Ewa Sułkowska oraz na potrzeby wspomnianej wyżej działalności. Nie zajmujemy się sprzedażą danych osobowych. Służą one tylko i wyłącznie nam, celem usprawnienia komunikacji z Państwem. Tym samym informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Informujemy, iż aby TRWALE usunąć przekazane do nas dane osobowe wystarczy zgłosić takie żądanie kierując je na adres e-mail: kancelaria@e-sulkowska.pl.Usunięcie Państwa danych osobowych z naszej bazy po otrzymaniu maila jest natychmiastowe bez możliwości przywrócenia tych danych.
Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
W związku z prowadzeniem działalności Doradztwo Prawne Ewa Sułkowska pojawia się możliwość przekazywania Państwa danych osobowych dla podmiotów takich jak: podmioty świadczące na rzecz Doradztwo Prawne Ewa Sułkowska usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Kancelaria Prawna Ewa Sułkowska z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 lok 0A4,
02-486 Warszawa (dalej administrator).

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Doradztwo Prawne Ewa Sułkowska, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności i COOKIES
w wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadza się w Doradztwo Prawne Ewa Sułkowska Politykę prywatności i cookies.
Kto jest Administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Doradztwo Prawne Ewa Sułkowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sabały 25, 02-174 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 6010069048, dalej zwana Administratorem.
Zasady przetwarzania danych:
Administrator przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
ograniczenie celu;
minimalizacja danych;
prawidłowość;
ograniczenie przechowywania;
integralność i poufność.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Podczas przeglądania tego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.
Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Administratora, jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego:
Abyś mógł skorzystać z oferowanej przez nas bezpłatnej analizy dokumentacji kredytowej będziesz musiał podać dobrowolnie i świadomie swoje dane w postaci: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, jak również rok zawarcia umowy kredytowej oraz nazwę banku z jakim taka umowa została zawarta. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora w celach powyżej wytłumaczonych w „Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych”.
Dane zbierane automatycznie:
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji uzyskasz w części poświęconej tzw. plikom cookies.
W jakim celu, i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane:
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu Administratora będą przetwarzane w następujących celach:
obsługi zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego;
prowadzenia działań marketingowych;
prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
archiwizacji;
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na promowaniu usług Administratora, zarządzaniu usługami, planowaniu spotkań i wydarzeń oraz poprawy jakości usług.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie:
udzielona zgoda;
niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane:
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcą Twoich danych będzie Administrator, jak również podmioty trzecie świadczące na rzecz Administratora określone działania w celu usprawnienia serwisu.
Przez jaki okres dane będą przetwarzane:
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas;
okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
okres, na jaki została udzielona zgoda.
Jakie masz prawa:
Posiadasz prawo do:
żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
sprostowania danych;
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
przeniesienia Twoich danych osobowych.
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jakie będą konsekwencje niepodania danych:
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo oraz Administrator zastrzega sobie prawo do niewykonania oferowanej bezpłatnej usługi powołując się na brak danych, jakie są konieczne do wykonania analizy.
W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres siedziby Administratora podany w punkcie 1 tej Polityki z dopiskiem “Dane osobowe” lub poprzez kontakt mailowy na adres e-mail Administratora: ewa.sulkowska@kancelariakaminski.com.pl również z dopiskiem „Dane Osobowe”.
Wykorzystywanie „cookies”:
Nasz serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:
nazwa strony wwww: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
nazwa cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła;
termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona www używa do “zapamiętania” poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony;
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, telefon). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki poniżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ lub: (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:

Nazwa pliku Cookie Trwałość Opis pliku cookie
__cfduid trwałe To ciasteczko wykorzystywane jest w celu świadczenia lepszych z technicznego punktu widzenia usług dla Użytkownika. To zapewnia właściwe wyświetlanie treści na Stronie.
__ga trwałe To ciasteczko używane jest, aby wesprzeć rozpoznawanie Użytkowników.
pll_language trwałe To ciasteczko zawiera informację o aktualnym języku, w jakim wyświetlana jest strona dla użytkownika
_gid trwałe To ciasteczko używane jest, aby wesprzeć rozpoznawanie Użytkowników.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą